Az antik líra határterületei

NKFI-projekt (FK 128492)

Az antik líra határterületei c. kutatási projekt célja, hogy egyfelől feltérképezze azokat az antik műfajokat és szövegcsoportokat, amelyek bár kívül maradnak a szűken értett „líra” körén, ám mégis szorosan kapcsolódnak hozzá; másfelől értelmezések sorozatával mutasson rá a lírához való kapcsolódásuk mikéntjére. Az iambostól és elégiától kezdve a prózai szövegek verses betéteiig sokféle szövegről lesz szó. A kutatás három fő aspektusa: „előadás”, „hang” és „filológia”. Az „előadás” kérdése arra vonatkozik, hogy az eredeti performatív kontextus átalakulásával hogyan válnak a költői szövegek előadásra tett utalásai műfaji markerekké. A „hang” kérdése alatt egyfelől a lírai (illetve nem lírai) hang problematikáját, másfelől voice, sound és noise sokrétű viszonyát értjük. A „filológia” dimenziója az alexandriai filológusok által kialakított műfaji rendszerre és az irodalmi szövegek ezt illető reflexióira  vonatkozik. A kutatás tétje, hogy milyen módon tudjuk hasznosítani egyfelől a kortárs líraelméletek kérdésfeltevéseit, másfelől az antik lírával kapcsolatos kutatási eredményeket egy, a líra határán elhelyezkedő korpusz vizsgálatán. A fent megjelölt kutatási szempontok az antik líra peremműfajainak, illetve a lírával érintkező szövegcsoportoknak olyan típusú vizsgálatát teszik lehetővé, amely tekintettel van (a) a szövegek keletkezését is befolyásoló műfajtörténeti tényezőkre, (b) a különféle műfajok keveredésére, (c) a szóbeliség és írásbeliség kutatásának összefüggésében az egykori előadási körülményekre, illetve ezek későbbi filológiai és költői rekonstrukcióira, (d) a kortárs líraelméletek által előnyben részesített megközelítésekre. Kutatási projektünk ebből a megközelítésből kíván kapcsolódni a líra határterületeinek a nemzetközi klasszika-filológiában is mind hangsúlyosabbá váló kutatásához és értelmezéséhez.

A részletes kutatási terv ITT olvasható.

A projekt honlapja angol nyelven EZEN a linken érhető el.

Az ELTE BTK Latin Tanszékének és Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének közös kutatási projektje.

Kapcsolat: tamas.abel@btk.elte.hu